Миннодобивна индустрия

Рудник „Елаците“ с високоточно позициониране на машините

За да постигане още по-висока ефективност на производствения процес, Елаците-Мед АД продължи надграждането на системата за управление на минното производство Dispatch®, която работи ефективно в рудник “Елаците“ от 2015 г.

През 2016 г. бе внедрена система ProVision®, също продукт на Модюлар майнинг системс, инк., САЩ. Това e GPS система за позициониране с точност 0,1 м. на всяка една машина – багер или сонда, която използва местоположението на машината за определяне на дейността й.

Задачите по местоположение се внасят от инженерите и специалистите по електронен път в подходящ работен формат директно в базата данни на системата ProVision®. При извършване на заданията по места в базата данни се записват всички завършени действия, както и крайния резултат – точното извършено сондиране, изземването на материал в рамките на ограниченията, постигнатото ниво на минно стъпало и други.
Багерите в рудник „Елаците“ са с добавени високоточни GPS приемници, както и с платформени инклинометри за определяне оста на наклона на багера, а за сондите е добавен и инклинометър за кулата на сондата, с който се определя с точност азимута на пробиване.

„С използването на тези технологии Елаците-Мед АД успя да постигне 99% точно изпълнение на устията на сондажите, както и намаляване на отклоненията в котата за пробиване с 50%“ – казва инж. Младен Недков, зам.-директор на дирекция ИКТ в Елаците-Мед АД.

С постигането на посочената точност се намаляват разходите за ненужно сондиране и се увеличава ефективността на взривните дейности – взривените линейни метри сондажи за кубичен метър минна маса са с 9,8 % по-малко в сравнение с тези за 2016 и 2017 година.

За багерите, освен точното изпълнение на задачите по изземване на планираните обеми от минна маса, с новата система ProVision® се постигна минимизиране на средно отклонение от проектната кота на изгребване, съгласно данни получени от маркшайдерски замервания. Това може да се смята за абсолютно точно изпълнение на технологичното задание, което довежда до намаляване на разходите за повторно изземване или насипване на вече приключени работни площадки.

Постоянното наблюдение и контрол на целия процес се осъществява от минен диспечер, който има възможността да наблюдава и управлява цялата дейност в рудника от контролния център. Всички останали инженери и специалисти от компанията , които имат отношение към контрола на изпълнението на горепосочените задачи, може по всяко време да извършват както контрол, така и корекция и добавки на технологичните задания. Внедряването на Dispatch и ProVision е един от примерите за постоянните инвестиции в съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в „Елаците-Мед“ АД.

 

 

Възложител :
Елаците-Мед АД
Изпълнител:
Елаците-Мед АД и Модюлар майнинг системс, инк., САЩ
Период на изпълнение:
октомври 2015 - октомври 2016
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.