Миннодобивна дейност

Геопроект ЕООД

Геопроект ЕООД е компания с дългогодишен опит в комплексното проектиране на промишлени, граждански и екологични обекти, в изработването на проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи обекти и технико-икономически проучвания, анализи и експертизи. Дружеството предоставя и специализирани консултантски услуги, обхващащи целия жизнен цикъл на мините – от проучването през разработването и експлоатацията до затварянето им.

Услуги

Геопроект има доказан опит в изпълнението на проекти в срок, в рамките на бюджета и съобразно най-добрите стандарти в сферата на експертизата на дружеството.

Геопроект предлага услуги в следните ключови области:

  • Стратегическо и тактическо минно планиране
  • Геоложки и геотехнически проучвания и изследвания, моделиране на находища и оценка на ресурси и запаси
  • Изчисляване и подписване на декларации за минерални ресурси в съответствие с международно признатите кодекси CRIRSCO, JORC, CIM, SAMREC и др.
  • Минна геология за планиране и оптимизация
  • Идентифициране и проучване на концепции за разработване на минни проекти, технически due diligence
  • Проектиране, планиране и инженеринг на открити/подземни рудници и кариери
  • Проектиране на системи и технологични линии за обогатяване
  • Проектиране на планове за рекултивация на мини, минимизиране на дългосрочните въздействия върху околната среда и възстановяване на оригиналната самоподдържаща се екосистема
  • Проектиране и развитие на съоръжения за управление на отпадъци. Гамата от предлагани услуги включва геотехнически и сеизмични оценки, хидрогеоложки проучвания, анализи на стабилност и планиране на рехабилитация
  • Интегрирано управление на водите, мониторинг на качеството и повторно третиране.

Геопроект изготвя и проекти за жилищни или административни сгради, промишлени и инфраструктурни проекти.

В Геопроект работи енергичен екип с богат професионален и международен опит. Експерти на Геопроект са регистрирани членове на Българската инженерна камара по инвестиционно проектиране и имат пълна проектантска правоспособност. Дружеството разполага с квалифициран екип със статут на „Компетентно лице“ съгласно международно признатите кодекси CRIRSCO, JORC, CIM, SAMREC, NI 43-101 и други приложими кодекси.

Геопроект е сертифицирано по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват за инвестиционно проектиране по всички части и консултантски услуги.

 

Управител:
Ивайло Станев
Направление:
Миннодобивна дейност - проектиране, консултантски услуги
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.