Миннодобивна дейност

Елаците-Мед АД

Елаците-Мед АД е високотехнологична минна компания със значими постижения във всички аспекти на управлението и изпълнението на процесите по добива и обогатяването на полезни изкопаеми. Тя осъществява открит добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”. Добитата и натрошена руда се транспортира от открития рудник, гр. Етрополе, до Обогатителния комплекс, с. Мирково. В близост до Обогатителния комплекс дружеството разработва и находище „Миал“ за открит добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити.

Елаците-Мед е един от най-големите инвеститори, данъкоплатци и работодатели в България, с над 2000 работници и служители.

През годините са разработени различни варианти за осигуряване на дългосрочна работа на компанията и за подобряване на финансовите и техническите параметри на добива и преработката на медна руда. Днес рудник „Елаците“ се нарежда на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди, а разработките и инвестициите в капитално строителство и най-съвременно технологично оборудване гарантират устойчиво развитие на минния комплекс и подобряване на условията на труд и околната среда.

Сред дългосрочните приоритети на Елаците-Мед е оптималното оползотворяване на изчерпаемите природни ресурси и намаляване на количествата минен отпадък от добива. Компанията разработва и въвежда в експлоатация автоматизирани системи за управление и контрол на технологичните процеси и инвестира в модерна минна механизация и оборудване за преработка на руди с по-ниско съдържание на мед, като по този начин се постига по-висока производителност и намаляване на технологичния отпадък.

Елаците-Мед прилага последователна политика за осигуряване на методи, технологии и системи за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда, както и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на територията на Обогатителен комплекс на Елаците-Мед АД може да видите тук.

Елаците-Мед притежава собствена фабрика за производство на емулсионни и пакетирани взривни вещества по лиценз на американската компания Austin Powder. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на територията на взривна фабрика „Елаците“ към Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед АД може да видите тук.

Елаците-Мед следва последователна социална политика към служителите си и  корпоративна социална отговорност в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“ и други програми, чрез които се оказва подкрепа за социално значими каузи за местните общности в община Етрополе и района на Средногорието.

 

СЕРТИФИКАТИ

Елаците-Мед АД е сертифицирано по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018. За да се запознаете със съобщението до заинтересованите страни относно ангажираността на Елаците-Мед към управлението на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, както и управление на енергията в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2018 и ISO 50001:2018, моля, кликнете тук.

За повече информация относно внедрената в Елаците-Мед интегрирана система за управление (ИСУ), моля, кликнете тук.

Дружеството притежава сертификати за акредитация съгласно стандартите ISO/IEC 17025:2018 – лаборатории за изпитване и калибриране и ISO/IEC 17020:2018 – дейност на органи, извършващи контрол. Компанията е сертифицирана и по следните стандарти за производство и контрол в кариера „Миал“: БДС EN 12620+A1:2008 – Добавъчни материали за бетон, БДС EN 13043+AС:2005 – Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, БДС EN 13242+A1:2007 – Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, БДС EN 13450+AС:2005 – Трошен камък за жп линии.

Произвежданите крайни продукти (фракции) от мобилния комплекс за фракциониран инертен материал в Рудодобивен комплекс са сертифицирани съобразно СИСТЕМА 2+ по смисъла на Регламент (ЕС) 305/2011 по стандарти – EN 12 620; EN 13 242; EN 12 043; EN 13 139 и EN 13 450.

Изпълнителен директор:
Драгомир Драганов
Направление:
Миннодобивна дейност
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.