За нас

За нас

Група ГЕОТЕХМИН

Основаване

Геотехмин е основана на 12 декември 1990 г. от проф. Величко Стоянов, проф. Димитър Субашки и научния сътрудник инж. Цоло Вутов. С професионализъм, амбиция и далновидност тримата минни инженери бързо успяват да утвърдят Геотехмин като стабилен и надежден партньор за консултантски, изследователски и инженерингови проекти на минните предприятия, а по-късно и в строителството.

Развитие

В средата на 90-те години на миналия век Геотехмин е първата българска минна компания, която закупува и внедрява високоспециализиран софтуер за моделиране, многовариантно проектиране, икономически оценки и оптимизация на обхвата и развитието на цялостния технологичен и миннодобивен процес в открити рудници – DATAMINE и Whittle 4 D. С програмните продукти Геотехмин създава първите дигитални геоложки и геостатистически модели на находищата „Асарел“ и „Елаците“. Тези модели имат ключова роля за доказване на потенциални възможности за значително и икономически ефективно удължаване на проектния жизнен цикъл на находищата и на предприятията.

От 1999 г. Група ГЕОТЕХМИН развива успешна дейност по открит добив в рудник "Елаците" и обогатяване на медно-порфирни златосъдържащи руди.

Днес компанията е в основата на индустриална група със забележителен опит и знакови постижения в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.

Експертиза

На базата на натрупания опит и професионалните умения на своя екип, развити в над 30-годишната история на Геотехмин, нашите дружества продължават развитието си в областта на:

  • устойчив и ефективен добив, преработка и обогатяване на метални и неметални суровини и добив на строителни материали чрез прилагането на иновативни и дигитални технологии и при стриктно спазване на нормативните изисквания за околна среда, здраве и безопасност;
  • предоставяне на комплексни консултантски услуги и стратегически решения в миннодобивната дейност, в това число по създаване на бизнес стратегии, бизнес планове и технологични решения с икономически оценки и финансова оптимизация за компании и инвеститори при разработването на всички етапи от развитието на проекти за открити и подземни рудници;
  • управление на диверсифицирано портфолио във всички сегменти на строителството и прилагане на най-съвременните професионални и зелени решения;
  • развитие на портфолио от представителства на доказани в световен мащаб марки на производители на различни продукти за минната индустрия и осигуряване на надеждна верига на доставки;
  • реализиране на собствени инвестиционни проекти със зелена устойчивост;
  • развитие на широк спектър от качествени услуги в областта на: IT и R&D; професионално образование и обучение, охрана и сигурност и др.
Награди

Геотехмин ООД е носител на най-високите отличия в годишните класации Топ 50+ на Камарата на строителите в България, на награда за социални инвестиции в „Инвеститор на годината“ (2020 г.), отличие и първо място в категорията за ефективност на човешкия капитал в класацията „Топ 100 фирми“ на БТПП (2019 г.), японската награда за качество БОСЕЙ (2010 г.), награди на БЧК, както и на много други авторитетни отличия за дарителство, човеколюбие и съпричастност. Дружествата от Група ГЕОТЕХМИН са получавали редица авторитетни награди, свързани с тяхната дейност и корпоративна социална отговорност.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов

Управител

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е един от тримата съоснователи на Геотехмин ООД и управител на дружеството от 1999 г. Той е в основата на управлението и развитието на Група ГЕОТЕХМИН.

Проф. Вутов има значителни научноизследователски и инженерни постижения в проучването и оптимизацията на рудници, което го нарежда сред най-известните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали.

Носител е на множество награди – признание за неговия принос в науката и международното научно сътрудничество, бизнеса и социалната отговорност.

За нас

Фирмена философия

За нас

Политики

В „Геотехмин“ ООД е внедрена „Система за управление“ (СУ), която включва международните стандарти ISO 9001:2015 (системи за управление на качество), ISO 14001:2015 (системи за управление по отношение на околната среда) и ISO 45001:2018 (системи за управление на здравето и безопасността при работа). Прилагането ú допринася за устойчивото и ефективно управление на всички фирмени процеси. Ние предоставяме продукти и услуги, които създават добавена стойност и удовлетворяват нашите клиенти, стремим се да сведем до минимум влиянието на нашия бизнес върху околната среда чрез екологосъобразни бизнес дейности и сме отговорни за безопасността и здравето.

Нашият Етичен кодекс отразява онова, в което вярваме и прилагаме всеки ден, всеки един от нас.

Всички ние – ръководството и служителите на Геотехмин ООД, изповядваме еднакви ценности – професионализъм, отговорност, почтеност, честност, коректност, лоялност, доверие и екипност. Те са залегнали в основата на нашите професионални и партньорски отношения повече от 30 години, а така също и в принципите и норми на поведение в нашия Етичен кодекс.

Ние:

Спазваме върховенството на закона;

Държим на равноправието и не толерираме никакви форми на дискриминация;

Избягваме конфликта на интереси, прилагаме честни бизнес практики в нашите взаимоотношения с доставчици и клиенти;

Не участваме в действия, които могат да накърнят репутацията на дружеството;

Непрекъснато се стремим да усъвършенстваме нашите знания и умения;

Постоянно доказваме нашата лоялност и коректност във взаимоотношенията ни с нашите колеги, клиенти, партньори и общности;

Имаме отговорно поведение за здравето и живота ни, както и към тези на нашите колеги;

Работим в хармония с околната среда.

Група ГЕОТЕХМИН

Визуална
идентичност

Първото лого на Геотехмин ООД

Логото на Геотехмин ООД е създадено през 1991 г. от дизайнера Веселин Пенчев. Първоначалната му идея е била то да включва елементите свредел и геоложко чукче, вплетени в латинските букви G, T и M – абревиатура на GeoTechMin. Впоследствие основателите на дружеството избират лого, обединяващо латинското G, което символизира Земята, и елемент с формата на свредел, насочен към центъра ѝ. Първата сричка от името на дружеството също е свързана със Земята, тъй като Geo идва от латински и гръцки и означава Земя. Изборът на името и на логото на компанията е продиктуван от първоначалната ѝ дейност – геоложки проучвания и консултантски услуги в минната промишленост.

Еволюция на логото

Първоначалното лого на Геотехмин се осъвременява през годините. Впоследствие латинското G и Geo са включени в имената на част от компаниите в Групата и приложени във фирмените им марки.

преди/сега
Преместете плъзгача отдясно наляво, за да видите първите лога на Геотехмин и логото днес
Група ГЕОТЕХМИН

Нова
визуална идентичност

След 12.12.2021 г. – 31-ия рожден ден на Геотехмин ООД, дружествата от Група ГЕОТЕХМИН прилагат нова визуална идентичност, която включва осъвременени или нови лога. Тя е вдъхновена от развитието на Групата през последните години и показва принадлежността на дружествата към „едно семейство“. В основата на графичната концепция, разработена от доц. Цветан Илиев, създател на голяма част от фирмените лога, е връзката между Геотехмин ООД и компаниите.

Новата визуална идентичност отразява графично мисията на Групата и принципа „Заедно можем по-добре“ – да работим ефективно и иновативно за подобряване на производителността и качеството, за постигане на дългосрочните цели на Групата и устойчиво бъдеще за всички.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.