Строителство и инфраструктура

Пътстрой-92 АД

Пътстрой-92 е дружество с доказан авторитет и богат опит в изграждането на различни видове инфраструктурни обекти.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I до V група.

Пътстрой-92 развива своята дейност в следните направления:

Проектиране и строителство на инфраструктурни обекти

  • изгражда, реконструира, рехабилитира, ремонтира и поддържа автомагистрали, пътища и пътни съоръжения, инженерни мрежи, градски комуникации; водоснабдителни и канализационни системи и инфраструктура; депа за неопасни и битови отпадъци и други обекти от благоустройствената инфраструктура

Геодезически услуги

Производство

  • Инертни материали – производител на инертни материали, добивани от находище „Ръждавец“ и находище „Годеч“; собствени стационарни и мобилни бази, трошачно-пресевни инсталации за производство на сертифицирани и висококачествени строителни материали
  • Асфалтобетонови смеси и битумни материали – инсталация за производство на всички видове асфалтобетонови смеси, бетон, бетонови изделия и битумни свързващи материали

Пътностроителна техника

  • Предлага услуги с пътностроителна техника и автотранспорт

За 30 години от основаването си Пътстрой-92 е изпълнило самостоятелно или в обединение близо 460 проекта, сред които над 78 км проектиране и ново строителство на автомагистрали и над 450 км реконструкция и рехабилитация на пътища от Републиканската и общинската пътна мрежа.

Дружеството притежава необходимия капацитет и ресурси за цялостно реализиране на строежи от транспортната и пътната инфраструктура.

Пътстрой-92 е с мотивиран и висококвалифициран ръководен екип и специалисти, благодарение на които се ползва с репутацията на коректен и надежден партньор.

В Пътстрой-92 е въведена Интегрирана система за управление, включваща международните сертификати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 (качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд). Всички строителни материали произвеждани от Пътстрой-92 са оценени за съответствие със съществуващите изисквания към строежите и строителните продукти.

Изпълнителен директор:
Аспарух Лепичев
Направление:
Строителство и инфраструктура
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.