Миннодобивна дейност

Ние произвеждаме отговорно, с убеждението, че суровините са от изключителна важност за конкурентоспособността и икономическия растеж в света, а медта, която добиваме, е в основата на енергийния преход в ЕС.

Близо три десетилетия Елаците-Мед АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, добива и преработва медно-порфирни златосъдържащи руди  и индустриални минерали.

Наред с успешното управление на Елаците-Мед АД тази дейност нашият мултидисциплинарен екип предоставя и специализирани консултантски услуги, които обхващат целия жизнен цикъл на мините. Разполагаме с експерти с богат професионален и международен опит за всички етапи от развитието на минни проекти в областта на благородните и неблагородните метали.

Предлагаме на клиентите пълен анализ на жизнеспособността на минни проекти, предаваме на нашите клиенти необходимите им знания и увереност, за да постигнат окончателно инвестиционно решение и се фокусираме върху ключовите въпроси, които осигуряват успешното им развитие.

Декларациите за минерални ресурси/резерви се изготвят в съответствие с международно признатите кодекси CRIRSCO, JORC, CIM, SAMREC и др. от квалифициран и опитен персонал със статут на „Компетентно лице“.

Нашите експерти имат капацитет в: Due diligence; геоложки и геотехнически проучвания; минно проектиране и планиране; разработването и управлението на програми за привеждане на минни и промишлени обекти в съответствие със законовите и нормативни изисквания; проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на модерни пречиствателни станции и съоръжения за минни отпадъци; техническа и биологична рекултивация и др.

Нашите

Компании

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.