Миннодобивна индустрия

Нова система за автоматизирано управление на технологичния процес на цех „Средно и ситно трошене” в Елаците-Мед

С цел подобряване на ефективността на бизнес-процесите Елаците-Мед АД фокусира усилията си върху стимулирането на иновациите и генерирането на резултати от внедряването им в производствения процес. В края на 2013 г. започна, а през 2014 г. изцяло бешe въведена в експлоатация нова Система за автоматизирано управление на технологичния процес на цех „Средно и ситно трошене” (ССТ) и управление на трошачни агрегати в Обогатителния комплекс, с. Мирково. На основата на дългогодишния си опит екип на дружеството промени съществуващата система за управление на технологичния процес на цех ССТ. Иновацията се състои в промяната на алгоритмите за управление на трошачните агрегати.

Системата обединява подобрени съществуващи алгоритми от предишните системи, както и над 50% изцяло ново логическо управление, контрол и мониторинг на всички технологични линии, машини и механизми. Проектът предоставя допълнително възможност за обмен на информация с Общата информационна система на Елаците-Мед. Използваната управляваща апаратура е на специализирана и водеща в световен мащаб компания.

Към новата система за управление са включени и подсистеми за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.

Внедрената система за автоматизирано управление на технологичния процес и управление на трошачните агрегати в цеха функционира успешно и има положителни ефекти върху производството: чувствително е подобрен зърнометричният състав на рудата, оптимизирано е всекидневното време за извършване на профилактика и ремонтна дейност с 30%, увеличена е производителността по количество преработена руда тон/час в цех ССТ, намален е разходът на консумирана електроенергия за тон натрошена руда.

 

 

Възложител:
Елаците-Мед АД
Период на изпълнение:
2013 - 2014
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.