Строителство и инфраструктура

Бекастрой ЕАД

Бекастрой ЕАД, гр. Самоков, e едно от големите регионални строителни дружества в България, реализирало значими инфраструктурни проекти на територията на община Самоков. Компанията e специализирана в благоустройствено строителство; зимно почистване; поддържане на зелени площи, паркинги и спортни съоръжения; управление на градски отпадъци; производство и търговия с инертни материали, бетонови и асфалтобетонови смеси.

Бекастрой е сред отговорните работодатели в община Самоков и има силен екип от квалифицирани кадри, които имат отлични познания за местния район и могат да предложат най-добрите професионални решения. Бекастрой разполага със сертифицирани асфалтова база, бетонов възел и трошачно-сортировъчна инсталация. Дружеството има разрешение за добив на инертни материали.

В Бекастрой е внедрена ИСУ, която включва международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и
ISO 45001:2018. Дружеството е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя за II, IV и V група строежи.

Изпълнителен директор:
Цветанка Пашова
Направление:
Строителство и инфраструктура
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.