Околна среда и климат

Околна среда и климат

Отговорно
управление и политики

С ясното съзнание, че опазването на околната среда е цел за цялото човечество, ние осъществяваме нашата бизнес дейност в съответствие със законовите и нормативните изисквания и се ангажираме да работим за намаляване на въздействието върху околната среда и климата.

За Геотехмин ООД и нашите дружества, заети в производството, строителството и търговията, сертифицирането и поддържането на международния стандарт ISO 14001:2015 е рамка за отговорно управление в областта на околната среда.
Най-голямото дружество в групата – Елаците-Мед АД, е първото в минната индустрия на България, сертифицирано и по ISO 50001:2018 – системи за управление на енергията. 
принос

Нашият принос за околната среда

Нашият принос в управлението на околната среда и енергийния преход към ниско въглеродна икономика включва: дигитализация и автоматизация; разработване и въвеждане в експлоатация на нови технологии и последно поколение оборудване за преработка на руди с по-ниско съдържание на мед, позволяващи постигането на по-висока производителност, извличане на полезните елементи, както и намаляване на технологичния отпадък; реализиране на собствени инвестиционни проекти за чиста зелена енергия.

Нашите компании са социално отговорни инвеститори, които реализират програми, системи и инвестиционни решения, свързани с опазването на околната среда и климата. Още през 2009 г. четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН осъществяват проект в рудник „Елаците“, който оптимизира рудодобивните процеси чрез съкращаване на транспортните разстояния , като по този начин се намалява отделянето на CO₂. През годините нашите екипи реализират значими проекти в областта на: разработване и управление на програми за привеждане на минни и промишлени обекти в съответствие със законовите и нормативни изисквания; проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на хвостохранилища; разработване на решения за техническа и биологична рекултивация  на замърсени терени; разработване на решения и услуги по природосъобразно управление на депа за минни, промишлени и битови отпадъци; проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на модерни пречиствателни станции и съоръжения; енергиен мениджмънт; ВЕИ и др.

За нашите доброволни инициативи

в областта на устойчивото развитие и околната среда можете да прочете

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.