Строителство и инфраструктура

Пътна компания ЕАД

Пътна компания ЕАД е специализирана в осъществяването на лабораторен контрол при ново строителство и ремонт на инфраструктурни обекти. Дружеството разполага със собствена акредитирана Пътна строителна лаборатория, която има международно признат сертификат за акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, валиден до 31 октомври 2027 г.

Услуги

Основни направления на дейността на лабораторията са:

  • обследване на пътища за установяване на действителното състояние на пътните настилки
  • предварително изпитване на всички необходими материали преди строителството на пътни инфраструктурни обекти
  • упражняване на входящ контрол на строителни материали, използвани при производството на асфалтови и бетонни смеси
  • пълни изпитвания на: добавъчни материали за производство на асфалтови и бетонни смеси; вискозен и полимер-модифициран битум; битумна емулсия; разредени и пластифицирани битуми; и материали за жп линии
  • проектиране на състави за бетонни и асфалтови смеси, за стабилизация на почви и студено рециклиране на място на пътни настилки
  • непрекъснат и системен контрол за доказване качеството на влаганите материали съгласно техническите спецификации за изграждане на инфраструктурни обекти
  • окончателно изпитване на готовите асфалтови пластове, пътни насипи и бетонови конструкции
  • издадените „Протоколи за изпитване“ служат за приемане на извършените строителни дейности от строителния надзор и възложителя според нормативната и законова уредба.

Лабораторията на Пътна компания ЕАД е сред малкото, които правят пълни изпитвания на: трошен камък за жп линии съгласно БДС EN 13450; полимер-модифициран битум съгласно БДС EN 14023 и разредени и пластифицирани битуми съгласно БДС EN 15322.

Заповедта за акредитация може да видите тук

Изпълнителен директор:
Виктория Иванова
Направление:
Строителство и инфраструктура
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.