Миннодобивна индустрия

Разработка за автоматизиран мониторинг изследва деформациите на открит склад в Рудодобивен комплекс

През 2021 г. специалисти от маркшайдерски и геотехнически отдел на Рудодобивния комплекс на Елаците-Мед разработиха проект, чрез който се осигурява автоматизиран мониторинг на района около открит склад за натрошена руда.

Проектът включва изграждането на нова наблюдателна станция – роботизирана тотална станция, монтирана в защитна кабина. Кабината е оборудвана и с инфраструктурен GNSS приемник (за собствен контрол), устройство за управление на измерванията и съхранение на данните и Wi-Fi комуникационен модул.

Допълнително са осигурени 3 контролни точки, 50 наблюдателни точки с отражателни призми. Към проекта са включени и вертикални наблюдателни сондажи и др.

Разработката позволява тоталната станция, приемникът и радио модулите да предават получените данни до събирателен модул, а от него по локалната мрежа да постъпват в сървър за база данни и компютърни работни станции за анализ. Анализът на данните се извършва в софтуерния продукт Trimble 4DControl.

Инвеститор и изпълнител:
Елаците-Мед-АД
Период на изпълнение:
2021
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.