Миннодобивна индустрия

Нов мелничен агрегат намалява депонираните отпадъци в Eлаците-Мед АД

През 2021 г. Елаците-Мед монтира нов мелничен агрегат в цех „Мелнично-флотационен“ на Обогатителен комплекс. Въвеждането му в експлоатация е от ключово значение за непрекъснатостта на производствения процес при извършване на поетапен ремонт на останалите 11 мелнични агрегата, както и за стабилизиране на производствените показатели. Новият 12-ти мелничен агрегат осигурява възможност за произвеждане на същите количества меден концентрат, но от руди с по-ниски съдържания на мед, което означава още по-оптимално оползотворяване на природния ресурс и създаване на възможност за удължаване на проектния живот на рудника и предприятието.

Агрегатът дава възможност за оптимизиране на времето за планови ремонти и поддръжка на останалото оборудване, осигурява гъвкавост при количеството на преработваните руди и оптимизиране на количеството на депонирания минен отпадък на депата за съхранение на минни отпадъци на територията на Рудодобивния комплекс, за сметка на преработката на руди с ниско съдържание на мед.

В резултат на тази инвестиция  към 2031 г. се очаква  да се намали количеството на минния отпадък, депониран в съоръжението, което е залегнало в плана за управление на този вид отпадъци.

Инвеститор:
Елаците-Мед-АД
Изпълнител:
Геострой АД
Период на изпълнение:
2019 - 2021
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.