Строителство и инфраструктура

Строителство на пет МВЕЦ от Каскада „Среден Искър“

В периода 2006 – 2013 Геотехмин ООД и Геострой АД изпълниха пет малки ВЕЦ за ВЕЦ Своге АД (ПЧП между Петролвила България АД и община Своге). Това са „Свражен“, „Лакатник“, „Церово“, „Оплетня“ и „Прокопаник“.

Всички централи са част от проекта водноелектрическа каскада “Среден Искър“, първото на Балканския полуостров и най-голямото в Югоизточна Европа съоръжение от руслов тип.

На всяка от водноелектрическите централи са изпълнени следните подобекти: сградоцентрала, входно и изходно съоръжения, преливник, рибен проход, експлоатационни и подходни пътища, вертикална планировка.

Строителните работи по стоманобетонните конструкции са изпълнени по класическия метод „отдолу-нагоре“ в тежки геоложки условия под кота дъно река Искър и на моменти при голям воден дебит.

С участието си в проекта компаниите от група ГЕОТЕХМИН за пореден път демонстрираха отговорно отношение към опазването на околната среда и рационалното използване на възобновяеми енергийни източници.

Резултатите от мониторинга на вече действащите централи показват, че работата на русловите съоръжения допринася за чистотата на река Искър и стимулира възстановяването и обогатяването на речната флора и фауна.

Технико-икономически характеристики:

  • инсталирана мощност: 14.25 MW
  • средна нетна производителност: 75 GWh/г.
Възложител:
ВЕЦ Своге АД (ПЧП между Петролвила България АД и община Своге)
Изпълнител:
Геотехмин ООД и Геострой АД
Период на изпълнение:
2006 – 2013
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.