Строителство и инфраструктура

Депо за калциево-арсенитни кекове

С приключване на експлоатацията на депата за шламов отпадък Малки лагуни, поради запълване на обема им, Юмикор Мед възлага на Геотехмин ООД изграждането на ново депо за калциево-арсенитни кекове. Това е втори етап от работите по разширяване на капацитета на Малките лагуни.

Депото е проектирано съгласно Наредба №13 от 1998 г., която транспонира Европейската директива за изискванията за изграждане и експлоатация на депа и Наредба №26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени.

Общата площ на депото за калциево-арсенитни кекове е 14 дка, а обемът му е 68 000 куб.м.

Възложител:
Юмикор Мед АД
Проектант и изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение на проекта:
2002 – 2003
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.