Строителство и инфраструктура

Депо за неопасни отпадъци „Садината“, ПСОВ и приемна зона

Това е първи етап от проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. Изпълнява се с финансовата помощ на ЕС чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“. Други източници на финансиране са държавни средства, бюджетът на Столична община и заем от Европейската инвестиционна банка.

Строителните работи се изпълняват на площ от около 33 хка в местността Садината край село Яна, район Кремиковци. Обединение „Геотехмин – Униеко“ работи по следните основни подобекти: депо за неопасни отпадъци, ПСОВ и приемна зона. Изпълнени са също подземна и наземна инфраструктура – водоснабдяване и канализация, електроснабдяване (включително осветление), огради, озеленяване и вътрешни пътища.

Възложител:
Столична община
Изпълнител:
Обединение „Геотехмин – Униеко“
Период на изпълнение:
август 2011 г. – октомври 2012 г.
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.