Строителство и инфраструктура

Обекти на територията на Рудничен комплекс „Челопеч“

Затежняване и надграждане на основната стена на хвостохранилище „Челопеч“

Целта на проекта е чрез затежняване и надграждане на основната стена на хвостохранилището да се осигурят допълнителни обеми за депониране на хвоста, генериран при миннодобивната дейност на Челопеч Майнинг. По този начин се постига увеличаване на експлоатационния живот на съоръжението без да се променя технологията на депониране и хидротранспортната система.


Реконструкция и модернизация на Обогатителна фабрика „Челопеч“

Геотехмин е изпълнител на следните проекти за модернизация на обогатителната фабрика на Челопеч Майнинг: бетонови работи и изграждане на фундаменти за инсталация за подготовка на смес за запълване на иззетите камери; изграждане на основи на резервоарни зони „Флотация“ и „Варово стопанство“; реконструкция на водохващания „Грошовица 1“ и 2 и водопровод до Събирателна шахта 1 от водоснабдяването на с. Църквище, община Златица; земно-изкопни и строителни работи в Зона 15 за обработка на концентрат; реконструкция на пътя за достъп до шахта.

Една от особеностите на всички тези проекти е, че строително-монтажните работи се изпълняват без да се нарушава производствения процес в действащите съоръжения и цехове и при стриктно спазване на специфичните вътрешни правила на възложителя по отношение на сигурността и охраната на труда.

Възложител:
Челопеч Майнинг ЕАД
Изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение:
юли 2009 – май 2011
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.