Строителство и инфраструктура

Затваряне и рекултивация на шлаков отвал

Проектът заема основно място в инвестиционната програма на Юмикор Мед за ликвидиране на стари екологични щети. Основен изпълнител е ОЕС България ЕООД, а Геотехмин е главен подизпълнител. Състав и обем на извършените работи: Изпълнение на земни работи, вертикална планировка, отвеждане на повърхностните води, техническа рекултивация и последваща биологична рекултивация.

Възложител:
Юмикор Мед АД
Изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение на проекта:
2000 - 2002
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.