Строителство и инфраструктура

Разширение на капацитета на Малките лагуни

В миналото Малките лагуни 1 и 2 са използвани за депониране на отпадъците, генерирани в резултат на третирането на отпадни води в медодобивен комбинат МДК–ЮМПМ. Лагуните са частично почистени от шлама през 1997 г.

Идейният проект на Геотехмин за разширяване на капацитета на Малките лагуни е основан на предварителни проучвания, извършени от SEGES-Белгия, както и на допълнителни хидрогеоложки изследвания. Одобрен е през октомври 1998 г. Основната му цел, от екологична гледна точка, е да се предотврати замърсяването на почвите и водите с арсеник и тежки метали като се подсигури безпроблемната работа на временната станция за третиране на отпадни води за период от 3 години.

Възложител:
Юнион Миниер Пирдоп Мед АД
Проектант и изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение на проекта:
1998 – 1999
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.