Строителство и инфраструктура

Регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово и Трявна

Реконструкцията и модернизацията на общинското депо за твърди битови отпадъци за нуждите на общините Габрово и Трявна е един от големите инфраструктурни проекти в България. Като член на обединение “Еко Гео Димас”
Геострой АД участва в реализацията на проекта, финансиран по Приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 2007-2013“.

Значителна част от строителните и монтажните работи бяха изпълнени в границите на действащо сметище, в пълна координация с обслужващите депото и без да се наруши нормалния ритъм на работа на съоръжението.

Подобектите, изпълнени от Геострой, са: клетка за твърди битови отпадъци, вътрешни площадкови пътища, ретензионен басейн за филтрационни води, площадка за обезвреждане на депониен газ, автомобилна везна, дезинфекционен трап, площадка за измиване на автомобилни гуми, площадка за измиване на контейнери и сметоизвозни автомобили, административна сграда, площадка за компостиране, хале за зреене на компоста, гараж с работилница, склад за резервни части и консумативи, площадка за сепариране и подпорна стена, площадково ВиК, площадково електро, мониторингови сондажи, вертикална планировка и настилки, ограда, външни довеждащи връзки.

Възложител:
Община Габрово
Изпълнител:
Обединение “Еко Гео Димас” (с партньор Геострой АД)
Период на изпълнение:
2013 - 2015
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.