Строителство и инфраструктура

Регионален център за управление на отпадъци, Самоков

През ноември 2014 г. Геотехмин ООД сключи с община Самоков договор за изпълнение на „Строителство на РЦУО Самоков – 1-ви етап и външни връзки”, част от проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков)“. Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на ОП „Околна среда 2007-2013“.

Първият етап от проекта предвижда изграждане на клетка за депониране на отпадъци, обслужващата я инфраструктура, основните сгради и съоръжения към нея, както и външните връзки.

В обхвата на дейностите на Геострой АД влиза изграждането на съоръженията и сградите от административната зона и от площадката за третиране на отпадъци: административна сграда, помпена станция, буферен резервоар, сгради и съоръжения за пречистване на инфилтрат, питейно водоснабдителен водопровод, електрозахранване, гараж и др.

Бекастрой ЕАД извърши изграждането на приемна зона и инженерна инфраструктура; вертикална планировка на тротоари и алеи; площадков питеен и противопожарен водопровод; битова канализация; инфраструктура на технологична зона; вътрешни експлотационни пътища, както и външните връзки на депото – канализация, водоснабдяване, електрозахранване и път за достъп.

Бекастрой, като лидер на „Обединение чистота БКС-С 2014 г.”, изпълни и строително-монтажни дейности на друг обект, също част от изграждането на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков): „Проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталации” на твърди битови отпадъци.

Възложител:
Община Самоков
Изпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение:
2014 - 2015
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.