Актуални проекти

Пречиствателна станция за отпадъчни води на Рудник Елаците

Геострой изгражда пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на територията на Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед.

Станцията ще бъде по технология на EnviroChemie – Германия и предлага ефективно решение за пречистване на повече от един замърсител едновременно. Ще бъде разположена върху площ от 4336 m2, на площадка в непосредствена близост до съществуващата ПСОВ по технология на японската ММТЕС.

Новата ПСОВ е от модулен тип, като в първоначална фаза съоръжението ще бъде с капацитет до 100 l/s замърсени води (4 модула за химическо третиране на водите по 25 l/s), а в крайна фаза – до 250 l/s (10 модула). Строително-монтажните дейности ще бъдат организирани в отделни процеси: изкопно-насипни, бетонови работи, арматурни и монтажни дейности.

Това е третата пречиствателна станция за отпадъчни води в Рудодобивния комплекс. Очаква се новото пречиствателно съоръжение да бъде въведено в експлоатация през 2025 г. То ще осигури по-добро опазване на водните ресурси на р. Малък Искър в съответствие със законовите изисквания и стратегията на Група ГЕОТЕХМИН за опазване на околната среда.

Възложител :
Елаците-Мед АД
Изпълнител:
Геострой АД
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ::
В процес на изпълнение
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.