Актуални проекти

Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени в Елаците-Мед

В изпълнение на Програмата по опазване и възстановяване на околната среда в района на находище „Елаците“ се реализират редица мероприятия. Едно от тях е техническата и биологична рекултивация на нарушени терени. Към настоящия момент са рекултивирани приблизително 305 декара от Източното насипище и над 290 декара от въздушния откос на хвостохранилище „Бенковски-2“.

Техническата и биологична рекултивация на площи от въздушния откос на хвостохранилището ще приключи през 2026 г.

Възложител и изпълнител:
Елаците-Мед АД
Проектант:
Геопроект ЕООД
Период на изпълнение:
2010 - 2026
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.