Актуални проекти

Модернизация на жп участъци „Пловдив – Крумово“ и „Пловдив – Скутаре“

Обединение „Геострой Лантания“ ДЗЗД, в което влизат Геострой АД и испанската Лантания СА, изпълнява проектиране и строителство на жп участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре.

Проектът включва модернизация на железен път, съоръжения, контактна мрежа и телекомуникации в посочените жп участъци, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия.

Ще се извърши и подмяна и модернизация на системите за сигнализация. Предвидено е и изграждане на системи за видеонаблюдение. В урбанизираните територии ще бъдат поставени шумозащитни съоръжения, а по цялото протежение на жп линията ще има предпазни огради, както и нови водоотводни съоръжения, дренажи и отводнителни системи. С реализацията на обекта ще се постигне изграждане на конкурентноспособна железопътна инфраструктура, която отговаря на визията на ЕС за развитие на цялостната трансевропейска транспортна мрежа.

Обектът е част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Възложител:
ДП НКЖИ
Изпълнител:
Обединение "Геострой Лантания" ДЗЗД
Период на изпълнение:
2020 - 2023 г.
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.