Строителство и инфраструктура

Надграждане на фаялитохранилище в „Аурубис България“ АД – III етап

В съществуващото Хвостохранилище на “Аурубис България” АД се депонира вторичният продукт фаялит, образуван при флотационния процес на металургичните шлаки.

Геотехмин ООД, съвместно с Геострой АД, изпълни третия етап от разширението на фаялитохранилището, включващ надграждане на стената до кота 794 м, както и изпълнение на всички системи и елементи, осигуряващи правилното функциониране на съоръжението.

Изпълнени са и дейности по ремонт на съществуващите експлоатационни пътища, както и по изграждане на технологичен път по короната и бермата и нови подходни пътища.

Възложител:
Аурубис България АД
Изпълнител:
Геотехмин ООД
Подизпълнител:
Геострой АД
Период на изпълнение:
2014 - 2015
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.