Строителство и инфраструктура

Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци – Казанлък

Геострой АД, като лидер на обединение ГЕОДЕПО ДИМАС, изгради претоварна станция за ТБО в гр. Казанлък. Проектът е част от системата за управление на отпадъците в региона на Стара Загора. Финансирането на проекта е частично по ОП „Околна среда 2007-2012“, а договорните условия за строителство са съгласно изискванията на FIDIC – Червена книга.

Геострой АД изпълни вертикална планировка, административна сграда, КПП, компактираща инсталация, общински център за рециклиране, склад за зелени маси, довеждаща техническа инфраструктура – електрозахранване и отвеждащ канал, доставка и монтаж на мобилно и стационарно оборудване за ПС Казанлък.

Възложител:
Община Казанлък
Изпълнител:
Обединение ГЕОДЕПО ДИМАС (с лидер Геострой АД)
Период на изпълнение:
2014 - 2015
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.