Строителство и инфраструктура

Инсталация за сепариране на вермикулитова суровина, с. Гара Елин Пелин

Инсталацията е предназначена да преработва добиваната вермикулитова суровина от кариера „Ливаде“, с. Белица, община Ихтиман.

В рамките на проекта главният изпълнител на съоръжението Геострой АД изпълни следните подобекти: закрити помещения на инсталация за сепариране на вермикулит с три основни отделения – склад за суровина, отделение за сепариране и склад за готова продукция; силози за отпадъци; допълващо застрояване – обслужваща сграда; кантар; трафопост. В обхвата на работите влизат и вертикална планировка, ландшафтно оформление, външни електро- и ВиК връзки; ограда на обекта.

Възложител:
Хеликс ЕООД
Проектант:
Геопроект ЕООД
Изпълнител:
Геострой АД
Период на изпълнение:
2012 - 2014
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.