Устойчива енергия

МВЕЦ „Черешовица“

Мини ВЕЦ „Черешовица“ е изградена на р. Малък Искър, в землището на община Етрополе.

В проекта влиза изпълнението на две водохващания на реките Невижда и Негърщица, преди вливането им в р. Малък Искър, изпълнени от стъклопластови тръби с обща дължина от 2 430 м. Водните потоци се обединяват на 233 м преди сградата на МВЕЦ, която е оборудвана с хидроагрегат, и чрез долна вада се връщат обратно в речното корито.

Възложител:
ВЕЦ Черешовица EООД
Изпълнител:
Геострой АД
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.