Устойчива енергия

Фотоволтаична централа в
Елаците-Мед АД

През 2023 г. на територията на Обогатителния комплекс бе въведена в експлоатация фотоволтаична централа с мощност 1 MWp за производство на електрическа енергия за собствено потребление. Очакваното спестяване на въглеродни емисии е до 1 000 т/г. СО2 -eq.
Генериращата мощност на съоръжението се осигурява от 1968 високоефективни фотоволтаични модула, доставени от производител, включен в списъка на “Първите 10“ от ежегодната класация на агенция Блумбърг (Bloomberg New Energy Finance Report). Изграждането на централата бе възложено на водеща компания, специализирана в инвестиции, разработване на проекти за възобновяема енергия, инженеринг, доставки и строителство. Енергео, част от Група ГЕОТЕХМИН, осъществи инвеститорски контрол по време на изграждането.
Проектът е част от дългосрочната стратегия на Елаците-Мед за увеличаване на дела на ВЕИ в енергийния микс на предприятието, както и за поетапно внедряване на нови технологии за повишаване ефективността на енергопотреблението и инвестиции в „зелена енергия“.
За календарната 2023г. произведената електроенергия от централата е 1 356 446 kWh. Компанията разработва и други подобни проекти, чиято реализация се очаква да започне през следващите две години.

Възложител:
Елаците-Мед АД
Период на изпълнение:
2022 - 2023 г.
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.