Устойчива енергия

Иновативна безпилотна летателна система

През 2023 г. Елаците-Мед внедри иновативна безпилотна летателна система WINGTRAONE GEN II. Проектът е предназначен за събиране на геопространствени данни с голяма точност – картиране и 3D моделиране, изчисление на обеми и др.
Иновативната разработка е реализирана и внедрена от специалисти от маркшайдерския и геотехническия отдел на Рудодобивния комплекс. Летателната система със софтуер за обработка на резултатите е първото такова решение в България за извършване на точна въздушна фотограметрия в условията на открит рудник. Този метод замества, без да изключва, конвенционалните методи на маркшайдерско заснемане. Полученият подробен 3D модел и ортофото снимка успешно се използва и за целите на геотехническата картировка на откосите на рудника.

Възложител:
Елаците-Мед АД
Период на изпълнение:
2023 г.
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.