Започна строителството на депо за неопасни отпадъци „Садината“ и ПСОВ

На 26 август 2011 г. обединение „Геотехмин – Униеко“ подписа договор със Столична община за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Обектът, който трябва да бъде завършен за 14 месеца, включва депо за неопасни отпадъци „Садината“, ПСОВ и приемна зона.

Изпълнител на строителството е обединение между Геотехмин ООД и италианската фирма Униеко Сочиета Кооператива. Обектът е разположен в местността Садината край с. Яна, район Кремиковци.

Проектът е част от Програмата за управление на отпадъците на територията на Столична община. Той е частично финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ на Европейския съюз, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“. Останалата част от средствата са осигурени чрез национално финансиране, бюджета на Столична община и заем от Европейската инвестиционна банка.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.