ХIII Национална конференция с международно участие по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 1 – 5 септември, 2015 г., гр. Варнa

Конференцията е организирана от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, със съдействието на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и министерството на околната среда и водите. Съорганизатори са Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, Българската минно-геоложка камара, Камарата на строителите в България и Асоциация „Български въгледобив“.

Председател на организационния комитет е проф. д-р Цоло Вутов, а изпълнителният директор на Елаците-Мед инж. Добри Цветков е сред членовете на комитета.

Основни теми на конференцията:

  1. Нови технологии и системи за открито и подводно разработване на находища на въглища, рудни, индустриални минерални суровини, декоративни скали и строителни материали. 
  2. Пробивно-взривни, изкопно-товарачни, транспортни и насипищни работи. 
  3. Иновации в сондажната, багерна, транспортна, насипищна и рекултивационна техника.
  4. Електрификация, автоматизация, механизация и ремонтна дейност.
  5. Информационни технологии при проектиране, геологопроучвателна, маркшайдерски и минни дейности. 
  6. Отводняване, устойчивост и укрепване на откосите в открити рудници, кариери и насипища и хвостохранилища.
  7. Екология, рекултивация и опазване на околната среда. 
  8. Техническа безопасност при открит и подводен добив на полезни изкопаеми. 
  9. Усъвършенстване на технологиите при обогатяване на минерални суровини и излужване. 
  10. Минно законодателство, квалификация и специализация на кадрите при открит и подводен добив на полезни изкопаеми.

Официалните езици на конференцията са български, английски и руски език.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.