Първият интерактивен кабинет в МГУ бе направен по „Българските добродетели“

Първият интерактивен кабинет в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ е направен по програма „Българските добродетели“ от дружествата Геотехмин ООДЕлаците-Мед АДГеострой АД и Геотрейдинг АД. Компаниите дариха 4 графични таблета, 4 лаптопа, дисплей и друга техника, с която онлайн обучението се доближава като качество максимално до присъственото. Ректорът проф. д-р инж. Ивайло Копрев връчи сертификати за дарение на представители на четирите дружества в Деня на кариерните възможности, организиран от университета и Група ГЕОТЕХМИН.

Дарените графични таблети са първите, с които университетът разполага. Пълен комплект от оборудването е разположен в заседателната зала на Минно-технологичния факултет и се използва при онлайн обучения на студенти, така и при официални видео-конферентни връзки. Останалите устройства са предоставени на разположение на преподавателите от Геологопроучвателния факултет и Минно-електромеханичния факултет, използвани от различни зали на университета. Техниката е нужна при преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда, а през изминалата година преподаването е било почти изцяло от разстояние.

Електронното обучение се провежда в една от най-използваните платформи за бизнес комуникация, видеоконференции и т.н. За предимствата на интерактивния кабинет разказва доц. д-р Захари Динчев – ръководител катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“. „Най-много ни помага графичният таблет, който дава възможност колегите да виждат написаното на момента, като това е особено важно по време на упражненията. Използването на мишка при писане е много трудно. Ако упражнението е под формата на презентация, студентите не го възприемат и гледат на него като на лекционен материал. Различно е, когато преподавателят създава задачата от нулата“, споделя доц. Динчев. 

„Върху вече направена схема можем да правим пояснителни записки, обозначения, да щриховаме площи, да изписваме формули и това е значително по-лесно, в сравнение с използването на мишка“, обяснява ас. Димитър Кайков от катедра „Разработване на полезни изкопаеми“.

„Използваме интерактивния кабинет и при провеждане на научни журита, при предварителна защита на дисертации, както и при дипломни защити, когато студентите са карантинирани“, допълва зам.-деканът на Минно-технологичния факултет доц. д-р Евгения Александрова. 

Интерактивният кабинет в МГУ е един от проектите на благотворителната програма „Българските добродетели“ за подкрепа на науката и образованието в България.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.