Eлаците-Мед закри лятната „Стажантска програма – 2016“

За шести пореден път Елаците-Мед АД проведе лятна „Стажантска програма”, в която участваха двадесет студенти от различни висши учебни заведения. Програмата дава възможност на студенти, изучаващи основно технически и икономически специалности, да работят в структурните звена на дружеството през летните месеци. Политиката на Елаците-Мед е да подкрепя и да дава шанс на бъдещи млади специалисти, като им помага да се ориентират кариерно, да се развиват и да намерят своето място на трудовия пазар.

В Обогатителен комплекс, с. Мирково, стажантите бяха единадесет, всички от района на Средногорието – от Пирдоп, Златица, Антон, Челопеч, Мирково. Те са със специалности: обогатяване и рециклиране на суровини, автоматика, информационна и управляваща техника, компютърни технологии в инженерната дейност, бизнес икономика, индустриален мениджмънт, стопанско управление, екология и опазване на околната среда, биотехнология, икономика на човешките ресурси, мениджмънт на недвижимата собственост. 

В Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, проведоха стажа си девет стажанта. Трима от тях са от гр. Етрополе, останалите шестима са от различни градове в страната. Техните специалности са: сондиране, добив и транспорт на нефт и газ, геохимия, геология, геология и палеонтология, геология и проучване на минералните и енергийни ресурси, Устройство и управление на земи и имоти.

Студентите имаха възможността да изпитат знанията си в реална среда, да работят в екип и да носят отговорност за качествено и в срок изпълнение на поставените им задачи. Получените информация и опит по време на стажа ще бъдат от полза за бъдещата им професионална реализация. За шестте години, през които се провежда програмата на Елаците-Мед, на стаж в дружеството са били общо 179 студенти, като 14 от тях вече са част от екипа на Елаците-Мед.

„Направеният анализ през годините показва, че летните стажантски програми повишават ентусиазма и мотивацията на студентите за усвояване на нови знания, а за техните наставници остава удовлетворението, че са запалили интереса на младите хора и са стимулирали у тях желание за реализация в бранша.“ – споделя инж. Симона Събкова, директор, човешки ресурси на Елаците-Мед. 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.