Решение № CO-18-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен ПИ № 640779, образуван от ПИ № 640766 по КВС на гр. Етрополе, Софийска област

„Елаците-Мед“ АД, в качеството си на възложител на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен ПИ № 640779, образуван от ПИ № 640766 по КВС на гр. Етрополе, Софийска област, обявява постановено Решение на РИОСВ-София № СО-18-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на посочения ПУП-ПЗ.

Обявлението е в изпълнение на изискванията на чл. 15, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. и доп.).

Пълен текст на решението може да видите тук.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.