Лятна стажантска програма 2018 в Елаците-Мед

Елаците-Мед АД провежда за осми пореден път лятна Стажантска програма. Тя стартира с представянето ѝ в Ден на кариерата, организиран от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

Стажантската програма дава възможност на младежи, завършили III, IV и V курс на технически и икономически специалности от различни висши учебни заведения, както и на млади специалисти без стаж по специалността, да преминат летен стаж. Той е платен и се провежда в реална работна среда в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе и в Обогатителен комплекс, с. Мирково от юли и до септември.

За лятна Стажантска програма 2018 могат да кандидатстват завършили следните специалности: разработване на полезни изкопаеми; обогатяване и рециклиране на суровини; сондиране, добив и транспорт на нефт и газ; маркшайдерство и геодезия; механизация на минното производство; автоматика, информационна и управляваща техника; електроенергетика и електрообзавеждане; електроника; геология; геология и геоинформатика; хидрогеология и инженерна геология; комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето; телекомуникации; химично инженерство; технология и управление на транспорта; хидротехническо строителство; строителство на сгради и съоръжения; транспортно строителство; международни икономически отношения; икономика и управление на индустрията; управление на човешките ресурси; бизнес администрация; управление на туристически дейности.

Летният стаж е част от програмата за корпоративна социална отговорност и важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси на дружеството. Досега в стажантските програми са участвали повече от 190 студенти от различни специалности, като част от тях вече се присъединиха към екипа на Елаците-Мед АД.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.