Елаците-Мед затреви 25 дка със селскостопански дрон

За първи път Елаците-Мед АД биологично рекултивира (затревява) площи по иновативен метод, с използването на селскостопански дрон. Изпълнител на проекта е „Ник Агро Сървисиз ” ООД.

Дейностите се извършват върху опитен участък от 25 дка на територията на Източно насипище в Рудодобивен комплекс „Елаците“. Територията включва два терена от насипището със стръмен ъгъл на откосите 37°. Голямата височина, неравностите и наклона до 100 m правят тези участъци трудно достъпни за хората и предизвикателни за биологична рекултивация.

Трудният терен е стимул за генериране на нови идеи. Възможността за затревяване с помощта на земеделски дрон е иновативен подход, способен да превърне труднодостъпните, засегнати от минната дейност терени в зелени площи.

Земеделските дронове обикновено се използват за пръскане и торене на посевни култури, но в случая целта е коренно различна. Екип от опитни специалисти приложи нов тип биологична рекултивация на нарушени терени. Върху насипището предварително е положен хумусен материал, който ще служи като подложка за развиване на тревните култури. Избрани са специален тип тревни смески, предназначени за терени с висока надморска височина.

Рекултивацията на нарушени терени е задължение на дружеството и е част от мащабната програма за подобряване и възстановяване на екологичното състояние в района.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.