Отчет на „Елаците-Мед“ АД за 2016 г.

„Елаците-Мед“ АД, в качеството си на възложител на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), уведомява всички заинтересовани лица за изготвен отчет за 2016 г. по мерките за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда по време на прилагане на ПУП-ПЗ за имоти, попадащи на територията на концесията, предоставена на „Елаците-Мед“ АД в землищата на гр. Етрополе и с. Челопеч, Софийска област.

 

Уведомлението е в изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм.  и доп.). Пълен текст на отчета  за 2016 г. може да видите тук.

 

 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.