Изменение на инвестиционно предложение за „Експлоатация на кариера за добив на доломити от находище „Миал“, в землищата на с. Мирково и с. Бенковски

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), Елаците-Мед АД съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение за „Експлоатация на кариера за добив на доломити от находище „Миал“, в землищата на с. Мирково и с. Бенковски“.

Пълен текст на уведомлението може да видите тук

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.