Елаците-Мед АД – да бъдеш 44 години успешна компания в минната индустрия

През 2019 г. Елаците-Мед АД, водеща компания в минната индустрия на България, чества 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на дружеството към групата ГЕОТЕХМИН.

МОК „Елаците“ е учреден със заповед на Министерството на машиностроенето и металургията, обнародвана в Държавен вестник на 11 февруари 1975г. Същата година започва прокарването на уникален, 6,5 километров тунел, свързващ рудник „Елаците”, община Етрополе, с бъдещата обогатителна фабрика в с. Мирково. Първите строителни работи на открития рудник стартират през 1976 г. под ръководството на тогавашния му началник инж. Гошо Костов. Сред младите строители е и днешният управител на Геотехмин ООД Цоло Вутов, току-що дипломирал се маркшайдер.  В следващите няколко години той е част от екипа на Рудодобивния комплекс – първоначално като маркшайдер, главен маркшайдер, главен инженер и заместник-директор по производствено-техническите въпроси на рудника. Участва в строителството на съоръжението и най-тежките му обекти в периода от 1976 г. до 1982 г., за което е удостоен със златен орден на труда. В началото на 1981 г. e стартиран пуска на Минно-обогатителния комбинат (МОК) „Елаците” за преработка и обогатяване на медно-порфирни златосъдържащи руди . Рудникът подава руда чрез гумено-лентовия транспортьор на трошачките и мелниците във фабриката и започва дългоочакваният процес на флотация. На 18 февруари 1983 г. МОК „Елаците” е открит официално.

Роден по времето на социализма, след приватизацията минният комплекс е развит от собствениците и  изцяло българския мениджмънт на Геотехмин и Елаците-Мед. 1999 г. е границата между минало, настояще и бъдеще. Следва труден период, обусловен от трайното понижаване на цената на медта на Лондонската метална борса през 1999 – 2002г. Това води до сериозни финансови затруднения за предприятието и необходимост от въвеждането на спешни икономически мерки и подходящи минно-технически решения. След преодоляването на кризата е изготвена дългосрочна стратегия за развитие на компанията и разширяване на производството. Целта е Елаците-Мед да бъде устойчиво работещо и успешно развиващо се предприятие, конкурентно на световния пазар, което осигурява добър жизнен стандарт за служителите и регионите.

Ключов фактор с огромно стратегическо значение за дългосрочната работа на минния комплекс и бъдещето на дружеството са проектите, свързани с удължаването на живота на рудник „Елаците“. Доказаните запаси на находището според първоначалния проект са 220 млн. тона руда и при тогавашния производствен капацитет на рудника и фабриката – около 10 млн. тона медна руда годишно, предприятието е трябвало да спре да работи през 2006 г. Проектантският екип разработва варианти за дългосрочни проекти за съществено разширение и удължаване на експлоатацията на находището. На базата на създадения от специалистите на Геотехмин дигитален блоков модел на находището са преизчислени запасите и ресурсите. Днес животът на рудника и предприятието, което дава работа на хиляди хора и е свързано със съдбата на хиляди семейства, е удължен с 25 години, а рудник „Елаците“ се нарежда на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди.

През 20-те години работа на дружеството като част от група ГЕОТЕХМИН разработките и инвестициите в най-съвременно оборудване и технологии гарантират ефективното му и устойчиво развитие. Успешната история на Елаците-Мед показва голямата трансформация на един минен комплекс във високотехнологична компания. Дигитализацията обхваща системи за автоматизация, системи за управление на минното оборудване, системи за мониторинг, наблюдение и контрол на стабилитета и др. Нарастващата свързаност по цялата производствена верига – на хора, съоръжения и системи оптимизира технологичните процеси в Рудодобивния, Обогатителния комплекс и на хвостохранилище „Бенковски-2“, в резултат на което се постига по-висока производителност, по-добра себестойност и качество на крайния продукт.

Специалистите се стремят към най-добрите решения във всички аспекти на управлението – от проучването и оценката на ресурсите през обогатяването до рекултивацията. Постоянно се подобряват условията на труд и безопасност. След приватизацията на дружеството мероприятията по предотвратяване на замърсяването на околната среда и осигуряване постигането на приложимите стандарти за отделните компоненти на околната среда се извеждат като приоритет в дейността му и са елемент на разработените програми за опазване и възстановяване на околната среда в района на находище „Елаците“ за всеки 5-годишен период от срока на договора за предоставяне на концесия.

Елаците-Мед е отговорен концесионер, инвеститор и работодател. Дружеството осигурява работа на над 1850 пряко заети служители, хиляди доставчици и допринася за качеството на живот в осем общини. Мениджърският екип непрекъснато се стреми да мотивира кадрите, да повишава удовлетвореността им и да развива корпоративната социална отговорност към обществото.

След 44 години, от които 20 в групата Геотехмин, Елаците-Мед АД е пример за интелигентна индустрия, за ефективно и устойчиво развитие. Бизнес успехите се  постигат чрез екипна работа между акционерите, мениджърите и служителите, в конструктивен диалог със синдикатите и в добро сътрудничество с институциите, работодателските, браншовите, научните организации и бизнес партньорите. 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.