Държавна приемателна комисия на хвостохранилище „Бенковски-1“

Рекултивация на хвостохранилище „Бенковски-1“ е заложена в програмата за минали екологични щети на Елаците-Мед АД. На 16 юни 2009 г. Държавна приемателна комисия се събра, за да приеме работите, извършени по подобект „Довършване на рекултивацията на откоса и плажната ивица“. Проектът е изпълнен от Геотехмин ООД.

Комисията единодушно констатира, че строителството е извършено съобразно предварително одобрените от Междуведомствения екологичен експертен съвет при МОСВ проекти. По време на строителството не са допуснати вреди на околната среда. Спазени са всички изисквания на Закона за устройство на територията.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.