Строителство и инфраструктура

Геострой АД

Геострой АД е сред водещите строителни компании в България със сериозен опит и дългогодишна история в изпълнението на разнообразни и мащабни проекти от инфраструктурното, промишленото и гражданското строителство. Компанията извършва и геодезически услуги.

Геострой е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на всички категории строителни дейности от I до V група.

Дружеството успешно развива своята дейност в следните направления:

Проектиране и строителство на инфраструктурни обекти:

 • пътно и железопътно строителство
 • метростроителство
 • управление на отпадъци
 • управление на води
 • хидроенергийно и хидротехническо строителство
 • благоустройствена инфраструктура

Проектиране и строителство на промишлени обекти:

 • индустриални сгради и съоръжения
 • проекти от минната промишленост

Проектиране и строителство на граждански обекти:

 • многофункционални, жилищни и офис сгради
 • търговски и хотелски комплекси
 • храмово строителство

От създаването си през 2005 г. до днес, самостоятелно или с партньори, компанията е реализирала над 200 проекта. Сред тях са реконструкция и изграждане на: магистрали, пътища и улици; тунели; метростанции; метродепо; ВиК проекти; съоръжения за управление на отпадъци; два многофункционални комплекса, сертифицирани по BREEAM-2013; множество сгради, които отговарят на най-съвременните изисквания за устойчивост и енергийна ефективност.

В Геострой работят квалифицирани инженерно-технически кадри и добре обучени специалисти и работници.

Дружеството разполага с необходимата за дейността си съвременна тежка и лека механизация, транспортна и подемна техника.

В Геострой е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ), която въвежда общ подход за интегрирано прилагане на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (качество, околна среда, здравословни и безопасни условия при работа).

Съществено предимство при реализацията на специализирани проекти е наличието на:

 • Лиценз за автомобилен превоз на товари на територията на Република България
 • Регистрация за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци за България;
 • Правоспособност за поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, поддържане и преустройство на разпределителни газопроводи и отклонения, газорегулаторни и газоизмервателни пунктове и прилежащите им съоръжения за природен газ.

 

Председател на Съвета на директорите:
д-р инж. Владимир Вутов
Изпълнителни директори:
Йордан Йонов, Цветослав Петков
Направление:
Строителство и инфраструктура
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.