август 2019

През 2019 г. Елаците-Мед АД, водеща компания в минната индустрия на България, чества 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на дружеството към групата ГЕОТЕХМИН. 

МОК „Елаците“ е учреден със заповед на Министерството на машиностроенето и металургията, обнародвана в Държавен вестник на 11 февруари 1975г. Същата година започва прокарването на уникален, 6,5 километров тунел, свързващ рудник „Елаците”, община Етрополе, с бъдещата обогатителна фабрика в с. Мирково. Първите строителни работи на открития рудник стартират през 1976 г. под ръководството на тогавашния му началник инж. Гошо Костов. Сред младите строители е и днешният управител на Геотехмин ООД Цоло Вутов, току-що дипломирал се маркшайдер.  В следващите няколко години той е част от екипа на Рудодобивния комплекс – първоначално като маркшайдер, главен маркшайдер, главен инженер и заместник-директор по производствено-техническите въпроси на рудника. Участва в строителството на съоръжението и най-тежките му обекти в периода от 1976 г. до 1982 г., за което е удостоен със златен орден на труда. В началото на 1981 г. e стартиран пуска на Минно-обогатителния комбинат (МОК) „Елаците” за преработка и обогатяване на медно-порфирни златосъдържащи руди . Рудникът подава руда чрез гумено-лентовия транспортьор на трошачките и мелниците във фабриката и започва дългоочакваният процес на флотация. На 18 февруари 1983 г. МОК „Елаците” е открит официално.

Роден по времето на социализма, след приватизацията минният комплекс е развит от собствениците и  изцяло българския мениджмънт на Геотехмин и Елаците-Мед. 1999 г. е границата между минало, настояще и бъдеще. Следва труден период, обусловен от трайното понижаване на цената на медта на Лондонската метална борса през 1999 - 2002г. Това води до сериозни финансови затруднения за предприятието и необходимост от въвеждането на спешни икономически мерки и подходящи минно-технически решения. След преодоляването на кризата е изготвена дългосрочна стратегия за развитие на компанията и разширяване на производството. Целта е Елаците-Мед да бъде устойчиво работещо и успешно развиващо се предприятие, конкурентно на световния пазар, което осигурява добър жизнен стандарт за служителите и регионите.

Ключов фактор с огромно стратегическо значение за дългосрочната работа на минния комплекс и бъдещето на дружеството са проектите, свързани с удължаването на живота на рудник „Елаците“. Доказаните запаси на находището според първоначалния проект са 220 млн. тона руда и при тогавашния производствен капацитет на рудника и фабриката – около 10 млн. тона медна руда годишно, предприятието е трябвало да спре да работи през 2006 г. Проектантският екип разработва варианти за дългосрочни проекти за съществено разширение и удължаване на експлоатацията на находището. На базата на създадения от специалистите на Геотехмин дигитален блоков модел на находището са преизчислени запасите и ресурсите. Днес животът на рудника и предприятието, което дава работа на хиляди хора и е свързано със съдбата на хиляди семейства, е удължен с 25 години, а рудник „Елаците“ се нарежда на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди.

През 20-те години работа на дружеството като част от група ГЕОТЕХМИН разработките и инвестициите в най-съвременно оборудване и технологии гарантират ефективното му и устойчиво развитие. Успешната история на Елаците-Мед показва голямата трансформация на един минен комплекс във високотехнологична компания. Дигитализацията обхваща системи за автоматизация, системи за управление на минното оборудване, системи за мониторинг, наблюдение и контрол на стабилитета и др. Нарастващата свързаност по цялата производствена верига - на хора, съоръжения и системи оптимизира технологичните процеси в Рудодобивния, Обогатителния комплекс и на хвостохранилище „Бенковски-2“, в резултат на което се постига по-висока производителност, по-добра себестойност и качество на крайния продукт.

Специалистите се стремят към най-добрите решения във всички аспекти на управлението – от проучването и оценката на ресурсите през обогатяването до рекултивацията. Постоянно се подобряват условията на труд и безопасност. След приватизацията на дружеството мероприятията по предотвратяване на замърсяването на околната среда и осигуряване постигането на приложимите стандарти за отделните компоненти на околната среда се извеждат като приоритет в дейността му и са елемент на разработените програми за опазване и възстановяване на околната среда в района на находище „Елаците“ за всеки 5-годишен период от срока на договора за предоставяне на концесия.

Елаците-Мед е отговорен концесионер, инвеститор и работодател. Дружеството осигурява работа на над 1850 пряко заети служители, хиляди доставчици и допринася за качеството на живот в осем общини. Мениджърският екип непрекъснато се стреми да мотивира кадрите, да повишава удовлетвореността им и да развива корпоративната социална отговорност към обществото.

След 44 години, от които 20 в групата Геотехмин, Елаците-Мед АД е пример за интелигентна индустрия, за ефективно и устойчиво развитие. Бизнес успехите се  постигат чрез екипна работа между акционерите, мениджърите и служителите, в конструктивен диалог със синдикатите и в добро сътрудничество с институциите, работодателските, браншовите, научните организации и бизнес партньорите. 

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.